Darryl Virostko

Credits: Eric Nelson, Tony Roberts, Josh Pomer, Chris Bystrom